Śledź nas na:Komisja Nadzoru Bankowego

Są dwie sytuacje:
gdy program naprawczy jest niewystarczający lub jego realizacja jest nienależyta - sytuacja bliżej idąca,
gdy nie ma programu naprawczego lub program jest nieskuteczny- sytuacja dalej idąca.
Sytuacja bliżej idąca - program naprawczy jest niewystarczający - można zrobić coś jeszcze a zarząd tego nie robi. Nienależyta - program jest dobry, ale można lepiej.
Sytuacja dalej idąca - nie ma programu lub jest nieskuteczny czyli nic się nie da poprawić.

Uprawnienia KNB w przypadku sytuacji bliżej idącej:
można zakazać udzielania kredytów i pożyczek akcjonariuszom (w spółdzielniach nie ma akcjonariuszy tylko są członkowie), członkom zarządu, Radzie Nadzorczej i pracownikom.
możliwość zarządzenia zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w ciągu 14 dni.
NWZA ma ocenić sytuację banku, zdecydować o sposobie pokrycia straty bilansowej i ewentualnie o zwiększeniu funduszy własnych. Bank ma na te działania 6 miesięcy (uchwały które podejmie NWZA) czyli na uratowanie banku decyzjami podjętymi przez NWZA. Gdyby bank nie chciał zwołać NWZ, to zwołuje go Komisja a kosztami tego przedsięwzięcia obciąża bank.

Dlaczego powołuje się NWZ -  wynika z tego że Zarząd i Rada Nadzorcza są zbyt słabe kompetencyjnie aby podjąć określoną decyzję czyli  trzeba powołać NWZ, aby wprowadzić radykalne rozwiązania w życie.
Uprawnienia Komisji Nadzoru Bankowego w sytuacji gdy się coś dzieje:
Kiedy nie ma programu naprawczego, wówczas Komisja Nadzoru Bankowego może powołać w banku Zarząd Komisaryczny.

Zarząd Komisaryczny wstępuje w prawa Rady Nadzorczej i Zarządu.
Można powiedzieć, że Zarząd Komisaryczny jest super Zarządem, bo posiada kompetencje Zarządu i Rady Nadzorczej.

Działa w czasie trwania programu naprawczego. Jak się kończy program naprawczy to kończy się działalność Zarządu Komisarycznego. Wtedy odwiesza się Radę Nadzorczą a ta wybiera Zarząd
Zarząd Komisaryczny ma szczególne uprawnienia (których dotychczas nie miał Zarząd ani Rada Nadzorcza):
Może dokonać zamknięcia ksiąg rachunkowych na określony dzień i pokryciu straty występującej w banku, kapitały banku ulegają zmniejszeniu o straty banku (gdyby to miał zrobić zwykły Zarząd, to musiałby zwołać Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy)

Zarząd Komisaryczny ma szczególne uprawnienia, które dotyczą realizacji zadań, które powierzy Komisja Nadzoru Bankowego, tzn. Komisja określi, co Zarząd Komisaryczny ma jeszcze w tym banku zrobić. Zarząd Komisaryczny w pewnym stopniu podlega Komisji Nadzoru Bankowego, bo realizuje (wykonuje) jej zalecenia. Komisja decyduje o składzie tego Zarządu

Zarząd Komisaryczny ma informować Komisję Nadzoru Bankowego co trzy miesiące o tym, jak realizowany jest program naprawczy. W ten sposób występuje kontrola działalności Zarządu Komisarycznego.
W skład Zarządu Komisarycznego  wchodzą najczęściej osoby, które są z innych banków (pracownicy z innych banków, którzy są powoływani do Zarządu Komisarycznego).
W swoim banku taka osoba dostaje urlop bezpłatny. Wynagrodzenie nie może przekraczać wysokości wynagrodzenia dotychczasowego  Zarządu, przy czym wysokość wynagrodzenia ustala KNB. Na powołanie Zarządu Komisarycznego przysługuje skarga do sądu.

Jeżeli funkcjonuje w banku dotychczasowy Zarząd to KNB może powołać kuratora dla banku  i działa on razem ze zwykłym Zarządem. Kurator ma prawo zasiadania w Radzie Nadzorczej banku i w Zarządzie banku, i skarży każdą decyzję, którą uzna za sprzeczną z interesem banku. Zaskarżenie decyzji jest równoznaczne z wstrzymaniem jej wykonalności. Sąd Gospodarczy rozstrzyga zaskarżone przez kuratora decyzje.Zobacz także