Śledź nas na:Gwarancja i akredytywa

GWARANCJA - Rozdział VI art. 81 Prawa bankowego

 

Gwarancja - jest to jednostronne zobowiązanie banku - gwaranta , że po spełnieniu przez podmiot uprawniony (beneficjent gwarancji), określonych warunków zapłaty, bank ten wykona świadczenie pieniężne na rzecz beneficjenta gwarancji.

Jest to zobowiązanie jednostronne . Gwarancja to wypłata pieniędzy.

Bank udziela gwarancji na zlecenie (przykład: szkoła się rozbudowała , aktualnie posiada basen, jak przykładowo przecieka dach to szkoła może żądać od wykonawcy gwarancji bankowej. Szkoła może żądać realizacji gwarancji, bank wypłaca szkole pieniądze, bank jest gwarantem).

Potwierdzenie gwarancji - Szkoła może mieć rachunki w innym banku niż wykonawca:

  • bank wykonawcy (GWARANT)

  • bank Szkoły (BANK POŚREDNICZACY).

Bank Szkoły potwierdzi, że można realizować wypłatę u niego.

Gwarancja jest za pośrednictwem.

Akredytywa (art. 85 ust. 1 Prawa bankowego. - bank działając na zlecenie klienta, ale we

własnym imieniu, może zobowiązać się pisemnie wobec osoby trzeciej, że

dokona zapłaty beneficjentowi akredytywy ustalonej kwoty pieniężnej po

spełnieniu przez beneficjenta wszystkich warunków określonych w

akredytywie - AKREDYTYWA DOKUMENTOWA

Akredytywa pieniężne - nie ma zastosowania.

Akredytywy - forma kredytowania.

Bank się zobowiązuje na zlecenie klienta. Akredytywy są wielostronne, jest wiele podmiotów.

Są warunki, które trzeba spełnić : dokumentacja.

Akredytywa dokumentowe dotyczą handlu zagranicznego - gwarancja na wykonanie zlecenia.

Gwarancja związana tylko z człowiekiem.

gwarancja_bezp.jpeg

gwarancja_posr.jpeg

 

akredytywa.jpeg

Jak akredytywa jest otwarta to informuje się wszystkie strony. Służy do handlu zagranicznego. Beneficjent wie, że otwarto akredytywę i wysyła towar do zlecającego a dokumenty do banku pośredniczącego.

Akredytywa - zwiększa pewność otrzymania środków.

Gwarancja - dokument nie może występować, może być na żądanie.

Akredytywa - dopuszcza się klauzulę odwołalności (może być odwołana). Gwarancja jest nie odwołalna.

W Polsce nie ma takich obostrzeń i gwarancja też może być odwołalna. Tylko zapis „nieodwołalna" gwarantuje, że jest nieodwołalna.

W relacjach międzynarodowych bardziej ufa się bankom niż odbiorcom. Bank musi wypłacić, gdyż w innym wypadku może spowodować że na forum międzynarodowym zostanie mu cofnięta licencja i straci renomę.

Potwierdzenie akredytywy - oznacza, że bank pośredniczący obok otwierającego zobowiązuje się do zapłaty.

UZANS - nietypowe źródło prawa bankowego (używanie czegoś i napisanie jak tego

używać), zestandaryzowany zwyczaj handlowy. Umowy typu uzans mają nietypowy termin przedawnienia - 6 lat (od dnia skutecznego żądania przedstawienia zapłaty).

Akredytywa pieniężna - wygląda tak, że idę do banku i dostaję list kredytowy, jadę z nim zagranicę do banku, który jest korespondentem mojego banku (wystawcy akredytywy). Na podstawie listu wypłacają pieniądze. Bank skupi weksle , które będą na niego wystawione za granicą - ciągnione na niego.

Ciągnienie - wskazanie osoby, która ma zapłacić.

 Zobacz także