Śledź nas na:Czynności bankowe

Czynności bankowe dzielą się na grupy

1. Dwie grupy:

 • I grupa - Czynności bankowe w ścisłym znaczeniu (czynności, które mogą być wykonywane wyłącznie przez banki, nikt inny nie może wykonywać)

 • II grupa - Czynności bankowe w szerokim znaczeniu (jeśli są wykonywane przez bank to są czynnościami bankowymi , inna osoba może je wykonywać ale wtedy to już nie jest czynność bankowa np. udzielanie pożyczek)

 

2. Czynności, które banki mogą wykonywać (dozwolone ale nie traktowane jako czynności bankowe) np.:

 • nabywanie nieruchomości,

 • pośrednictwo w emisji papierów wartościowych.

Zezwolenie tylko na czynności bankowe (dwie pierwsze grupy)

Czynności bankowe różnią się od czynności które banki mogą wykonywać, że zezwolenia dotyczą wyłącznie czynności bankowych.

Czynności bankowe zostały wymyślone aby to licencjonować i po to aby banki miały przywileje: wyciągi z ksiąg banku dotyczące czynności bankowych maja moc prawną dokumentów urzędowych (wydane przez nich dokumenty są równe decyzjom urzędowym), oraz możliwość wystawiania bankowych tytułów egzekucyjnych (coś co zastępuje wyrok sądowy). Można je wystawiać przeciwko stronie czynności bankowej lub osobie, która zabezpiecza zapłatę czynności bankowej.

Bankowy tytuł egzekucyjny - musi mieć nadaną klauzulę wykonalności nadaną przez sąd,

aby był podstawą wykonalności.(sąd tylko stwierdza, że dłużnik dobrowolnie poddaje się egzekucji).

Czynności bankowe, które są czynnościami ściśle bankowymi - art. 5 Prawo bankowe:

 1. Przyjmowanie wkładów pieniężnych (płatne na żądanie lub gdy nadejdzie odpowiedni termin tzw. terminowy) i prowadzenie rachunków wkładów.

 2. Prowadzenie innych rachunków bankowych (def. w K.C.).

  • przechowanie środków na rachunku posiadacza

  • dokonywane są zlecenia rozliczeniowe posiadaczy rachunków - nie wchodzi tu rachunek kredytowy , może być np. rachunek rozliczeniowy działalności gospodarczej.

 3. Udzielanie kredytów .

 4. Udzielanie i potwierdzanie gwarancji bankowych oraz otwieranie i potwierdzanie akredytyw .

 5. Emitowanie bankowych papierów wartościowych. Papierami wartościowymi nie są ani akcje ani obligacje bankowe. Bankowe papiery wartościowe - papiery , które mogą emitować tylko banki. Certyfikat depozytowy - bankowe papiery wartościowe (jest to jedna z nazw bankowych papierów wartościowych-inne to np.: bony bankowe). Bank może wybrać sobie nazwę, nie ma ograniczenia w nazywaniu.

 1. Przeprowadzenie bankowych rozliczeń pieniężnych. Jest 6 różnych możliwości:

 • Można komuś wpłacić na rachunek

 • Czek gotówkowy (blankiet czeku z kwotą, bank wypłaca - utrzymuje się jeszcze w obrotach międzynarodowych)

 • Czek rozrachunkowy (różni się tylko tym, że nie wypłaca się w gotówce, a uznaje się jakiś rachunek).

 • Obciążenie - zabranie środków z rachunku Uznanie - na nasze dobro zapisano środki

 • Polecenie przelewu (ja polecam jako dłużnik, obciążyć mój rachunek i uznać rachunek wierzyciela)

 • Polecenie zapłaty (polecenie wierzyciela, obciążenia rachunku dłużnika i uznania rachunku wierzyciela)

 • Karta płatnicza - jest to identyfikująca wystawcę i upoważnionego posiadacza, uprawniająca do wypłaty gotówki lub dokonywania zapłaty, w tym zapłaty z wykorzystaniem kredytu

 • Wydawanie instrumentu pieniądza elektronicznego. Pieniądz elektroniczny - cechy, które musi spełniać:

  • Ma być przechowywany na elektronicznych nośnikach informacji (musi być elektroniczna forma zapisu)

  • Że jest wydawany w zamian za środki pieniężne o wartości nie mniejszej niż ta wartość

  • Jest przyjmowany jako środek płatniczy przez przedsiębiorców innych niż wydający do dyspozycji (nie może to być pieniądz, który jest w obiegu tylko w danym przedsiębiorstwie)

  • Na żądanie może być wymieniony na środki pieniężne

  • Ma być wyrażony w jednostkach pieniężnych

Tylko banki wydają pieniądze elektroniczne.

 1. Inne czynności przewidziane przez odrębne ustawy (inne niż prawo bankowe Przykład: emisja listów zastawnych, przechowywanie aktywów funduszu inwestycyjnego).Zobacz także