Śledź nas na:Tworzenie banków

Każdy typ banku ma inną procedurę tworzenia.

 

Bank państwowy - KNB nie wydaje zezwolenia na utworzenie banku, natomiast sporządza opinię. Bank ten powołuje RM w drodze rozporządzenia, na wniosek ministra skarbu państwa.

Cechy banku państwowego: musi mieć swoje organy, Rada Nadzorcza i powołana jest przez ministra skarbu państwa, Przewodniczącego Rady Nadzorczej powołuje premier, Rada Nadzorcza powołuje zarząd.

Radę nadzorczą powołuje się na 3 lata i muszą znajdować się w niej osoby mające kwalifikacje z zakresu finansów.

W przypadku powołania Prezesa i jednego członka zarządu, zgodę wydaje KNB - to dotyczy wszystkich banków. W przypadku zmiany Prezesa i jednego z członków zarządu trzeba uzyskać zgodę KNB.

Banki spółdzielcze - tworzony jest przez członków, których musi być co najmniej 10 i podpisują oni akt notarialny o utworzeniu banku spółdzielczego.

Wymagana jest zgoda KNB. KNB ma na to 3 miesiące z przedłużeniem na kolejne 3 miesiące czyli 6 miesięcy.

Bank spółdzielczy aby uzyskać zgodę od KNB musi mieć odpowiedni kapitał - min. 1 mln euro.

Dwie osoby - prezes i jeden członek zarządu muszą mieć akceptację KNB.

Banki w formie spółek akcyjnych - może być założony przez 3 osoby, nie tylko osoby fizyczne, ale również osoby prawne. Wyjątkiem jest tworzenie banku przez inny bank, wtedy może ten bank założyć jedna osoba.

Bank który ma 5 mln jest samodzielny, natomiast bank który nie ma tego kapitału jest niesamodzielny.

Warunki jakie trzeba spełnić, aby uzyskać zgodę od KNB:

  • mieć odpowiedni kapitał - wg ustawy - dostosowany do rodzaju czynności bankowych i rozmiaru działalności, minimalny 5 mln euro, w banku spółdzielczym jest to 1 mln,

  • mieć pomieszczenia i urządzenia techniczne, zabezpieczające przechowywane w banku wartości ( tj. sejfy, kraty, alarmy),

  • założyciele oraz osoby przewidziane do objęcia stanowisk kierowniczych banków, mają dawać rękojmię ostrożnego i stabilnego zarządzania bankiem (klauzula generalna),

  • dwie osoby z członków zarządu, muszą mieć wykształcenie i doświadczenie zawodowe niezbędne do kierowania bankiem. Jeżeli osoba ma 5 letni staż pracy w banku ma doświadczenie zawodowe. Znajomość języka polskiego ( można od tego odstąpić),

  • program działalności banku na okres co najmniej 3 letni.

Ww. wymogi trzeba spełnić, aby uzyskać zgodę KNB na utworzenie banku.

Zgoda KNB wydawana jest w formie decyzji, a decyzję taką można zaskarżyć do sądu administracyjnego.

Większość decyzji ma formę natychmiastowego wykonania. Decyzja na utworzenie banku ważna jest przez okres 1 roku i jest to czas na uzyskanie drugiego pozwolenia. Drugie zezwolenie jest na rozpoczęcie działalności.

Bank może zawiesić swoją działalność na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy.

Przesłanki wydania decyzji na prowadzenie działalności:

  • bank ma być przygotowany organizacyjnie na rozpoczęcie działalności,

  • zgromadzony jest w całości kapitał założycielski,

  • są warunki na przechowywanie środków pieniężnych

 Zobacz także