Śledź nas na:Rachunki bankowe

Def. z Kodeksu Cywilnego przez umowę rachunku bankowego, bank zobowiązuje się względem posiadacza rachunku, na czas oznaczony lub nieoznaczony , do przechowywania jego środków pieniężnych oraz do przeprowadzania na jego zlecenie rozliczeń pieniężnych.

Jest to umowa między bankiem a posiadaczem.

Przechowywanie to zachowanie w stanie nie pogorszonym rzeczy oddanej na przechowanie.

Bank może swobodnie dysponować środkami na rachunku w zamian dochowując staranności w celu zapewnienia bezpieczeństwa przechowywanych środków.

Swobodne dysponowanie środkami finansowymi - określone jest w prawie bankowym, dochowując staranności w celu zapewnienia bezpiecznego przechowywania środków.

Transakcje na zlecenie - dokonanie czynności prawnej na rzecz dającego zlecenie. Dokonuje się transakcji na zlecenie - jak mam rachunek to mogę zlecać.

Dokonywanie rozliczeń pieniężnych - zgodnie z prawem bankowym - zmiana stanu środków na rachunkach. Do rachunków bankowych nie zalicza się rachunków kredytowych, bo nie można dokonywać rozliczeń.

Wypowiedzieć umowę rachunku bankowego można zawsze, jeśli jest się jego posiadaczem. Natomiast bank może ja wypowiedzieć tylko z ważnych powodów.

Termin przedawnienia roszczeń - z tytułu rachunku bankowego po upływie 2 lat

Wyjątek dot. rachunków oszczędnościowych - posiadacz może wystąpić o zwrot wkładów nawet do 10 lat.

PRAWO BANKOWE PRZEWIDUJE 4 GRUPY RACHUNKÓW:

  1. Rachunki rozliczeniowe
  2. Rachunki lokat terminowych
  3. Rachunki oszczędnościowe
  4. Rachunki powiernicze

 

Umowy rachunków - na piśmie.

Transakcje potwierdzone wyciągami.Zobacz także