Śledź nas na:Komisja Nadzoru Bankowego

Komisja Nadzoru Bankowego (KNB) - jest centralnym organem administracji, organem wykonawczym komisji jest Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego, na czele którego stoi Generalny Inspektor Nadzoru Bankowego i jest powoływany przez Prezesa NBP.

Do zadań KNB należy:

- kontrola działań banku zgodnie z prawem,

- zapewnienie bezpieczeństwa powierzanych bankom środków pieniężnych.

UPRAWNIENIA KNB W PRZYPADKU WYKONYWANIA ZWYKŁEGO NADZORU

Dotyczy sytuacji zwyczajnej, czyli gdy w banku nic się nie dzieje ( np. że bank nie upada).
Do banku przychodzą Inspektorzy Nadzoru Bankowego i rozpoczynają kontrolę.
Nie tylko KBN pełni kontrolę w banku, ustawa nakłada obowiązek posiadania w każdym banku komórki kontroli wewnętrznej, czyli w każdym banku musi działać komórka kontroli wewnętrznej, podporządkowana jest najczęściej prezesowi, aby nie podlegać wpływom innym rządom.

Druga linią kontroli są Biegli rewidenci zajmują się weryfikacją sprawozdań finansowych banku, obowiązkiem biegłego rewidenta jest poinformować KNB, jeżeli stwierdzi on nieprawidłowości lub popełnienie przestępstwa czyli niezgodność z prawem oraz nieścisłości rachunkowe.

Kontroluje się dwie rzeczy:
1) korzystanie banków z prawem
2) bezpieczeństwo powierzonych środków
oraz szczegółowe, które są przedmiotem nadzoru:
1) Ocena sytuacji finansowej banków:
jakość aktywów (tj. to, czy bank nie udziela kredytów tym, którzy ich nie spłacą),
płynność płatnicza czyli spłata bieżących zobowiązań,
wynik finansowy - zysk czy strata, i jak duża
2) jakość zarządzania ryzykiem:
czy są komórki, które odpowiadają za ryzyko,
czy przestrzegają limitów;
3) zgodność udzielania pożyczek, kredytów, akredytyw, gwarancji i poręczeń oraz bankowych papierów wartościowych z prawem np. czy umowa kredytowa zawiera 10 ww. elementów,
4) bada się zabezpieczenia i terminowość spłaty kredytów i pożyczek,
5) przestrzeganie limitów i norm dopuszczalnego ryzyka, normy najczęściej mają charakter parametryczny, liczbowy i określają jakie transakcje mogą być zawierane przez bank, przestrzeganie norm polega na tym że jest to w odniesieniu do funduszy własnych. Ryzyko - KNB może stwierdzić że bank podejmuje za duże ryzyko i wtedy bank może zmniejszyć ryzyko czyli udzielać mniej kredytu a więcej kupować obligacji skarbowych oraz zwiększyć fundusze własne. Przestrzeganie polega na odpowiednich relacjach między ryzykiem a kapitałem.

Normy mogą być określone w ustawie oraz mogą być ustalone przez KNB. Banki muszą przestrzegać zapisów z ustawy oraz tego co ustaliła KNB.

Ustawa wyłącza odpowiedzialność za szkody, które wywołują kontrolerzy w banku.
Po kontroli komisja może wydać zalecenia. Zalecenia to coś czego nie można wykonać od razu.Zobacz także